Tréningový program pre jednotlivcov

Ak sa klient rozhodne pre biofeedback a neurofeedback terapiu, je dobré prečítať si v čom terapia spočíva, ako prebieha, aké sú jej prínosy a na aké problémy je prospešná.

 

Cieľ terapie a tréningu pomocou biofeedback metódy.


Tréningy biofeedback pomáhajú dosiahnuť optimálny stav, v ktorom bude  telo, myseľ a emócie fungovať v harmonickom stave. Naše profesionálne prístroje meraniami, v kombinácii s tréningom, pomôžu pri nácviku techník zvyšujúcich výkonnosť organizmu a informujú vás o tom, nakoľko je váš organizmus schopný zvládať stres, psychickú a fyzickú záťaž. Pomáhajú zvyšovať odolnosť organizmu voči záťaži, zredukujú sa negatívne dôsledky stresu na zdravie, znižuje sa riziko syndrómu vyhorenia. Využitím neurofeedbacku  sa zvyšuje  koncentrácia, funkčná kapacita mozgu, zlepší sa pamäť,  zredukuje sa psychické napätie.

Ako funguje biofeedback metóda ?


Klient sedí v kresle a na telo (cez oblečenie) mu dáme senzory, ktoré zaznamenávajú jeho dýchanie, pulz, svalové napätie, teplotu kože, kožnú vodivosť. V prípade neurofeedbacku sú senzory umiestnené na hlavu a uši klienta. Senzory nespôsobujú klientovi žiadnu bolesť, nevysielajú do tela žiadne impulzy. Jednoducho len odčítavajú potrebné telesné parametre, resp. parametre fungovania mozgu (mozgové vlny). Tieto informácie sa prenášajú do počítača, kde sa zobrazia v podobe krivky. Klient pozerá na monitor a vidí tak v reálnom čase, ako jeho telo či mozog reaguje na rôzne podnety. Počas tréningu sa snaží jednotlivé parametre prispôsobovať tak, aby prebiehali optimálnym spôsobom.
 

Ako prebieha tréning s biofeedback metódou ?


Ak sa klient rozhodne pre biofeedback alebo neurofeedback terapiu, na úvod je vždy potrebné urobiť vstupné vyšetrenie, ktoré nám ukáže, ako telo, resp. mozog funguje. V prípade biofeedbacku hovoríme o tzv. stresovom profile. Ide o približne 25-minútové meranie, ktoré klientovi umožní spoznať, ako jeho telo skutočne reaguje na stres a ako rýchlo po strese sa dokáže zotaviť. Dôležitou súčasťou vstupného vyšetrenia je rozhovor s klientom, v ktorom mu na základe nameraných hodnôt vysvetlím, ako sa stres prejavuje na jeho psychofyziologických (telesných) hodnotách. Rovnako prediskutujeme ciele a možnosti biofeedback tréningov a klient má možnosť jeden takýto tréning hneď vyskúšať. Získa tak lepšiu predstavu o tom, či by pre neho takáto terapia mohla byť prínosná. Z tohto merania klient dostane podrobnú písomnú správu o svojom individuálnom stresovom profile a výsledkoch prvého tréningu. Celý proces vstupného vyšetrenia stresového trvá približne 1,5 hodiny.

Pri tréningu nejde len o použitie prístrojovej metódy, ale o komplexný a individuálny prístup ku každému klientovi, vrátane jeho edukácie a priebežného prispôsobovania tréningových cieľov podľa dosiahnutých výsledkov. Tréning je preto realizovaný individuálne a vždy vychádza zo základného posúdenia každého klienta. Jedno sedenie trvá približne 40 – 50 minút. Počet tréningov je individuálny, závisí na cieli, ktorý je potrebné dosiahnuť, na závažnosti problému, či na veku. Pri biofeedbacku sa pohybuje spravidla v rozmedzí 5 – 10 sedení, pri neurofeedbacku 20 – 50 sedení. Tréning je ideálne realizovať 1 – 3x za týždeň.

Pre koho je bieofeedback metóda vhodná ?

 

Mnohí ľudia si myslia, že biofeedback je metóda určená výlučne pre deti, ktoré majú problémy so sústredením alebo s učením. Je pravda, že pri týchto deťoch sa metóda u nás zatiaľ používa najčastejšie a je veľmi účinná. Metóda je však rovnako veľmi efektívna pri mnohých ďalších problémoch, a to tak u detí, ako aj u dospelých.
 

Biofeedback je určený najmä pre ľudí, ktorí:

 

  •  sú často pod veľkým stresom
  •  pracujú mnoho hodín denne, na pozícii, ktorá vyžaduje veľké nasadenie a sústredenie
  •  chcú podávať dobrý pracovný či športový výkon
  •  chcú mať optimálnu kontrolu nad svojimi telesnými aj duševnými schopnosťami
  •  chcú zlepšiť svoje reakcie na náročné situácie a stres
  •  chcú lepšie zvládať trému (napr. pri skúškach) a nepríjemné úzkostné stavy či fóbie
  •  chcú zharmonizovať svoje telesné reakcie, myslenie a emócie
  •  chcú zredukovať negatívne dôsledky stresu na ich zdravie a predísť tak vzniku civilizačných ochorení
  •  chcú zlepšiť svoje zdravie, odolnosť a psychickú pohodu

 

 


Biofeedback

Je použitie prístrojovej techniky na zobrazenie psychofyziologických procesov, ktoré si jedinec obvykle neuvedomuje, a ktoré môže dostať pod vôľovú kontrolu.

Biofeedback je súčasne terapeutická metóda, vďaka ktorej sa môže klient podľa individuálne nastaveného tréningu naučiť čiastočne ovládať svoje fyziologické reakcie v strese. Terapia pomáha eliminovať nežiaduce dôsledky stresu, ktorými sú napr. psychická nepohoda, nepríjemné úzkostné stavy, podráždenosť, bolesti hlavy, problémy s trávením, svalové napätie, únava, nadmerné potenie, zhoršenie koncentrácie, sklon k depresii, atď..

Neurofeedback

Psychologicko-medicínska metóda, ktorá umožňuje reguláciu mozgovej aktivity pomocou špeciálneho počítačového programu.

EEG biofeedback, označovaný tiež ako neurofeedback, je psychologicko-medicínska metóda, ktorá umožňuje reguláciu mozgovej aktivity pomocou špeciálneho počítačového programu. Mozgová aktivita sa zobrazuje do parametrov počítačovej hry, ktoré podávajú spätnú informáciu o aktuálnom ladení či rozladení mozgových vĺn. Žiaduca aktivita mozgu je posilňovaná tak dlho, kým si klient spôsob regulácie zapamätá a osvojí. Inak povedané, takto je možné jednoduchou a hravou formou ovládať svoje zdravie a výkony pomocou signálov z vlastného tela.

Manažment stresu

Človek pod vplyvom dlhodobo pôsobiaceho stresu nedosahuje optimálny výkon, chýba mu energia a motivácia, jeho práca môže vykazovať zvýšenú chybovosť.

Zámerom je navrhnúť a implementovať komplexný program manažmentu stresu a optimalizácie výkonu pomocou biofeedback metódy.

Pre jednotlivcov

Pri tréningu nejde len o použitie prístrojovej metódy, ale o komplexný a individuálny prístup ku každému klientovi, vrátane jeho edukácie a priebežného prispôsobovania tréningových cieľov podľa dosiahnutých výsledkov.

Pre firmy

Len zdravý zamestnanec môže byť plnohodnotný člen každého tímu. Dôležitosť duševnej pohody zamestnancov si uvedomuje čoraz viac organizácií.

Stresový audit

Pomôže identifikovať typické vzorce reaktivity počas stresu a zotavenia sa po strese. Každý účastník spozná, ako sa stres prejaví na jeho psychofyziologických hodnotách, s vysvetlením, ako môže tento vzorec ovplyvňovať jeho výkon a zdravie z dlhodobého hľadiska.

komplexný program manažmentu stresu a optimalizácie výkonu

Získanie odolnosti voči stresu a dosiahnutie lepšej koncetrácie.

PhDr. Drahomíra Polakovičová, PhD.
Ľudová 10
Trnava, 917 01
Slovakia
Mobil: 0903 748 055