Pamäťové techniky

Súčasťou vzdelávacích programov je práca s pamäťovými technikami a rôzne praktické cvičenia na zlepšenie pamäti , sústredenia, pozornosti, vizualizácie a rozvoja fantázie.

Pamäťové techniky sú známe už z čias antiky a dnes ich znova objavujeme. Spoznávame ich jednoduchosť a hravosť, ktoré nám pomáhajú pri ľahšom zapamätaní a pri práci s informáciami .

Je však potrebné najprv pochopiť, ako vlastne pamäťové techniky fungujú, na akých základoch a princípoch pracujú. Až potom sa môžeme pustiť do práce s nimi a využívať ich obrovský potenciál. Pamäťové techniky majú aj svoje pravidlá a sú návodom k tomu, ako si vytvárať svoje vlastné pamäťové skratky.

Využitie pamäťových techník je veľké. Je to návod, ako si môžeme zapamätať jednoduchý nákupný zoznam ale aj zoznam s napríklad 150 položkami, ako si zapamätať obsah knihy alebo prednášky a vedieť ho aj odprezentovať z pamäti, alebo návod na to, ako sa naučiť nové cudzie slová, ktoré nám znejú veľmi exoticky, prípadne nepochopiteľne. Pamäťové techniky nám však pomáhajú aj spracovať, upraviť a sprehľadniť informácie v písomnej forme.

Avšak ani znalosť pamäťových techník nám nepomôže k lepšej pamäti, pokiaľ nemáme správne nastavenie mysle a nepoznáme ciele.


Ponúkame/ tréningové moduly:

Prednášky, semináre, workshopy a terapie pre firmy, jednotlivcov.


Zuzana Hanzelová, Ing.: lektorka vzdelávania dospelých , členka ČSTPMJ (Česká společnosť pro trénovaní paměti a mozkový jogging) s niekoľkoročnými skúsenosťami so vzdelávaním dospelých v oblasti práce s pamäťou a pamäťovými technikami. Viedla vzdelávacie workshopy vo viacerých spoločnostiach, ako aj pre učiteľov a jednotlivcov. Súčasťou vzdelávacích programov je práca s pamäťovými technikami a rôzne praktické cvičenia na zlepšenie pamäti , sústredenia, pozornosti, vizualizácie a rozvoja fantázie.
Workshop o pamäti a jej zlepšení používaním pamäťových techník


Celý workshop je zameraný na praktické cvičenia pamäťových techník, ale aj na precvičenie iných schopností ako je napríklad sústredenie, koncentráciu , priestorová orientácia. Aj tieto schopnosti sú veľmi úzko spojené s dobrou pamäťou.

Účastníci si dozvedia základné informácie o pamäti, o tom ako si môžeme jednoducho pomôcť a teda ľahšie a rýchlejšie si zapamätať niektoré informácie pomocou pamäťových techník. Preto budú vysvetlené princípy, na základe ktorých techniky pracujú, jednotlivé techniky ako aj spôsob a možnosť ich využitia v praxi. Každú techniku si precvičíme a prakticky vyskúšame .

Pamäťové techniky nám pomôžu zapamätať si zoznam slov alebo vecí, ktoré spolu nesúvisia, zapamätať si poradie jednotlivých bodov prednášky či prezentácie, ale aj čísla a mená, ale tiež aj ako predniesť prejav či prezentáciu bez pomoci poznámok.

Naučia sa zmapovať svoje myšlienky , usporiadať a „uskladniť“ ich tak, aby boli prehľadné a bol k  nim bol jednoduchý a ľahký prístup. Takéto zmapovanie myšlienok sa dá využiť v pracovnom ale aj v súkromnom živote .
Pre koho je workshop


pre každého bez ohľadu na vek alebo pracovnú pozíciu. Je pre tých, ktorí sa chcú naučiť lepšie a efektívnejšie využívať svoju pamäť pomocou pamäťových techník, fantázie a kreativity. WS je pre každého, kto sa chce lepšie využívať svoju pamäť v súkromnom živote ale aj v práci.

Každý sa občas ocitne v situácii, že má problém si niečo zapamätať, alebo si na niečo spomenúť. To že si niečo nepamätáme však môže byť len dôsledkom toho, že si informáciu dobre neuložíme do pamäti. A na to nám niekedy stačí len poznať správnu techniku a nebáť sa využívať svoju kreativitu a fantáziu.
Cieľ workshopu je


naučiť sa používať svoju pamäť lepšie a efektívnejšie.

Rozvinúť kreativitu, zlepšiť pozornosť a  vnímavosť. Naučiť nebáť sa používať fantáziu a obrazotvornosť. To pomôže nie len pri tvorbe nových nápadov, ale aj pri rýchlejšom a ľahšom zorientovaní sa a usporiadaní si svojich myšlienok. Lepšia pamäť, to je aj zmena zaužívaného stereotypu pri spracovávaní myšlienok a ich ukladaní do pamäte, jednoduchou a zábavnou formou.


Workshop je vhodný pre skupiny 10 – 12 účastníkov.


Biofeedback

Je použitie prístrojovej techniky na zobrazenie psychofyziologických procesov, ktoré si jedinec obvykle neuvedomuje, a ktoré môže dostať pod vôľovú kontrolu.

Biofeedback je súčasne terapeutická metóda, vďaka ktorej sa môže klient podľa individuálne nastaveného tréningu naučiť čiastočne ovládať svoje fyziologické reakcie v strese. Terapia pomáha eliminovať nežiaduce dôsledky stresu, ktorými sú napr. psychická nepohoda, nepríjemné úzkostné stavy, podráždenosť, bolesti hlavy, problémy s trávením, svalové napätie, únava, nadmerné potenie, zhoršenie koncentrácie, sklon k depresii, atď..

Neurofeedback

Psychologicko-medicínska metóda, ktorá umožňuje reguláciu mozgovej aktivity pomocou špeciálneho počítačového programu.

EEG biofeedback, označovaný tiež ako neurofeedback, je psychologicko-medicínska metóda, ktorá umožňuje reguláciu mozgovej aktivity pomocou špeciálneho počítačového programu. Mozgová aktivita sa zobrazuje do parametrov počítačovej hry, ktoré podávajú spätnú informáciu o aktuálnom ladení či rozladení mozgových vĺn. Žiaduca aktivita mozgu je posilňovaná tak dlho, kým si klient spôsob regulácie zapamätá a osvojí. Inak povedané, takto je možné jednoduchou a hravou formou ovládať svoje zdravie a výkony pomocou signálov z vlastného tela.

Manažment stresu

Človek pod vplyvom dlhodobo pôsobiaceho stresu nedosahuje optimálny výkon, chýba mu energia a motivácia, jeho práca môže vykazovať zvýšenú chybovosť.

Zámerom je navrhnúť a implementovať komplexný program manažmentu stresu a optimalizácie výkonu pomocou biofeedback metódy.

Pre jednotlivcov

Pri tréningu nejde len o použitie prístrojovej metódy, ale o komplexný a individuálny prístup ku každému klientovi, vrátane jeho edukácie a priebežného prispôsobovania tréningových cieľov podľa dosiahnutých výsledkov.

Pre firmy

Len zdravý zamestnanec môže byť plnohodnotný člen každého tímu. Dôležitosť duševnej pohody zamestnancov si uvedomuje čoraz viac organizácií.

Stresový audit

Pomôže identifikovať typické vzorce reaktivity počas stresu a zotavenia sa po strese. Každý účastník spozná, ako sa stres prejaví na jeho psychofyziologických hodnotách, s vysvetlením, ako môže tento vzorec ovplyvňovať jeho výkon a zdravie z dlhodobého hľadiska.

komplexný program manažmentu stresu a optimalizácie výkonu

Získanie odolnosti voči stresu a dosiahnutie lepšej koncetrácie.

PhDr. Drahomíra Polakovičová, PhD.
Ľudová 10
Trnava, 917 01
Slovakia
Mobil: 0903 748 055